ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่

Director

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม

Tel. -

E-mail : unopadol@engr.tu.ac.th


Administration

Jantima Thongpiam

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3275

E-mail : jantima@engr.tu.ac.th

Academic Affairs

Siriporn Pookjanta

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3221

E-mail :psiripor@engr.tu.ac.th

Yosita Pleansorn

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3028

E-mail : pyosita@engr.tu.ac.th

Chuleeporn Jennaimuang

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3221

E-mail : chulee@engr.tu.ac.th

Somsiri Andaris

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3028

E-mail : asomsiri@engr.tu.ac.th

Student Affairs

Kanokporn Kongnak

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3196

E-mail : kkanokpo@engr.tu.ac.th

Anucha Phimsen

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3274

E-mail : panucha@engr.tu.ac.th

Public Relations and Foreign Affairs

Monthikakarn Nutcharak

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3256

E-mail : nmonthik@engr.tu.ac.th

Wipawalai Pokasup

Tel. 0-2564-3001 to 9 ext. 3256

E-mail : pwipawal@engr.tu.ac.th

Pattaya Campus

Anchalee Khamnuantong

Tel. 0-3825-9010 to 69 ext.3200

E-mail : kanchale@engr.tu.ac.th

Jiraporn Pookjanta

Tel. 0-3825-9010 to 69 ext.3102

E-mail : pjirapor@engr.tu.ac.th

Phanuwat Boontatao

Tel. 0-3825-9030 ext. 3104

E-mail : bphanuwa@engr.tu.ac.th