ผู้สมัครในประเทศไทย

Applicants are required to have graduated from high school or will have graduated from high school before starting their studies with Thammasat School of Engineering. Applicants can apply using one of the following two options, depending on the application round.

TEP – TEPE Inter Admission Rounds

TEP – TEPE Inter Admission Rounds

รอบการรับสมัคร/ รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / สถานที่
วันรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 1 - 23 มีนาคม 2565 25 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 http://TSE-admission.engr.tu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564 1 เมษายน 2565 23 พฤษภาคม 2565 https://tep.engr.tu.ac.th/admission
วันสอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2565 8 เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 Thammasat School of Engineering
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 มกราคม 2565 22 เมษายน 2565 2 มิถุนายน 2565 https://tep.engr.tu.ac.th/admission
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของ ทปอ.(Clearing house) 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 4 - 5 พฤษภาคม 2565 8 - 9 มิถุนายน 2565 http://student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) 21 กุมภาพันธ์ 2565 18 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565 https://tep.engr.tu.ac.th/admission
จำนวนรับสมัครแต่ละรอบ TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5  


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน เดือนสิงหาคม 2022
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table
  • มีผลคะแนนภาอังกฤษตามเกณฑ์การรับสมัครของโครงการ TEP-TEPE โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดคะแนนภาษาอังกฤษได้จากตารางด้านล่างนี้ ผู้สมัครเลือกยืนคะแนนเพียง 1 ชนิดคะแนนเท่านั้น


English Score (เลือกเพียง 1 ประเภท)

Examination Type คะแนนรับเข้าแบบมีเงื่อนไข คะแนนรับเข้าแบบไม่มีเงื่อนไข
TU-GET (PBT) ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
TU-GET (CBT) ไม่น้อยกว่า 32 คะแนน ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 32 คะแนน ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

หมายเหตุ: *ผู้ที่ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไข ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร TEP-TEPE


การยื่นคะแนน

(Application Tracks)

โครงการ TEP – TEPE มีเกณฑ์การยื่นคะแนนเพื่อรับการคัดเลือก 3 ช่องทาง (Track) โดยผู้สมัครสามารถยื่นสมัครโดยเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผู้สมัครมากที่สุดเพียง 1 ช่องทาง

Track 1 : ยื่น Portfolio และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (ช่องทางนี้ยื่นสมัครได้เฉพาะรอบ Inter portfolio1 เท่านั้น)

1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

2. จดหมายแนะนำตัว โดยระบุถึงความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)

Track 2 : ยื่นผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้ (ยื่นสมัครได้ทุกรอบการสมัคร)

1. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หากผลการเรียนไม่แสดงในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.0 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคะแนน)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)

Track 3 : ยื่นคะแนนมาตรฐาน และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (ยื่นสมัครได้ทุกรอบการสมัคร)


1. ยื่นคะแนนมาตรฐานเพียง 1 ประเภทคะแนน จากประเภทคะแนนทั้งหมดที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ประเภทคะแนน (เลือกเพียง 1 ประเภท) รายละเอียด
SAT I ประกอบด้วย Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence -Based Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วยคะแนน Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
GCE " A " Level Mathematics and Physics ไม่น้อยกว่า C
GED Mathematics and Physics ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน
GSAT Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน and Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 90
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 90
PAT 3 ไม่น้อยกว่า 90

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)


เอกสารประกอบการสมัคร

1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 1

2. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หากผลการเรียนไม่แสดงในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.0 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคะแนน) สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 2

3. คะแนนมาตรฐานตามที่ TEP-TEPE ได้กำหนดไว้ สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 3

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครต้องยื่นทุกคน)

5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

6. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย) หรือ สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)

7. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน หนังสือรับรองต้องระบุว่าผู้สมัครจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนสิงหาคม 2565 (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)

- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)

- สำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่สอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ ต้องส่งหลักฐานวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตารางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ equivalency table

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสารลงในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย โดยรวมไฟล์การรับสมัครเป็นไฟล์เดียว ขนาดไม่เกิน 20 MB

2. ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการสมัครตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการรับสมัครของ TEP – TEPE ในวันสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนการสมัคร และค่าสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัคร https://tse-admission.engr.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

2. อัพโหลดเอกสารสมัครทั้งหมดลงในระบบรับสมัคร โดยรวมเอกสารเป็น 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB

3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท และนำไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. ผู้สมัคร log in เข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้งเพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ของทุกรอบการสมัคร

6. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้

7. ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน http://student.mytcas.com ในวันดังต่อไปนี้

- Inter Portfolio 1 : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

- Inter Program admission 1 : วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

- Inter Program admission 2 : วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

3. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด


ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U หรือ W

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถรับทุนการศึกษาได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร TEPE

2. ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เงื่อนไขทุน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา

2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตาราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าหน่วยกิตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณีที่ลงเรียนข้ามสถาบัน

3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร 08 3618 3410 หรือ อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th


To be announced

To be announced


To be announced