ผู้สมัครในประเทศไทย

Applicants are required to have graduated from high school or will have graduated from high school before starting their studies with Thammasat School of Engineering. Applicants can apply using one of the following two options, depending on the application round.

กิจกรรมนักศึกษาใหม่

TEP-TEPE New Student Activities 2022

DateActivitiesPlace / WebsiteContact info.

DormitoryClick here02-407-0000 press 3
Line@ : @baantuofficial

Request for student loan fund Click here (Thai Student Loan Fund)TUSA 0-2564-4441-79 ต่อ 1266
27 JuneTEP-TEPE First MeetTU, Rangsit CampusThe schedule will be announced
27 June - 26 JulyPre course class period Online class via MS Teams 1.Pre- Course Schedule 2022
2.Class list for English Course
24 - 30 May (Portfolio)

2 - 8 July (TCAS3, Inter Admission & Direct Admission)
*Announcement Of student ID and

Register as a student
Searching

More info. Please visit the Registrar website
Office of the Registrar

Tel.0-2564-4440-79 Ext.1603 , 1626 Email : register@reg.tu.ac.th
13 - 27 June Request form & support document for TU104, TU050, TU105 Exemption Announcementhttp://www.tep.engr.tu.ac.th >Current students >Request online >AAO-10 Request for Course Exemption Academic Affairs
25 July (09.30 - 15.30)*TEP-TEPE New Student Orientation TSE Building TEP-TEPE New Student Orientation.pdf Student Affairs
25 - 26 July Online Course Enrollment www.reg.tu.ac.th Academic Affairs
27 - 29 July Tuition Fee Payment TU Graet App. Academic Affairs
*1 August (Update) **Thammasat New Student Orientation TU, Rangsit Campus TU, Student Affairs Division
3 August*TSE New Student Orientation and Meet Advisor SC3 Building and TSE Student Affairs
7 August*Grand Welcome Day To be announced TU, Student Affairs Division
8 AugustClasses Begin
Academic Affairs
8 - 12 AugustRequest form and support document for Course Transferhttp://www.tep.engr.tu.ac.th >Current students >Request online >AAO-06 Request to Transfer CreditAcademic Affairs

Remark : The schedule is subject to change

* revised

Contact Info.

TEP-TEPE Office 0-2564-3001-9

Student Affairs Staff ext. 3274, 3196

Academic Affairs Ext. 3028

Foreign Affairs Ext. 3256

Email Address : tep_info@engr.tu.ac.th / tep_admission@engr.tu.ac.th

• New student please join a group in the Line chat app., which is intended primarily to serve as a channel for communication

TEP – TEPE Admission 4th Round

Announcement of admitted applicants Direct Admission ==> Click here

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission2

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission2 ==> Click here

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission1

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission1==> Click here

TEPE Full scholarship and Entry Scholarship

ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U หรือ W

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถรับทุนการศึกษาได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร TEPE

2. ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เงื่อนไขทุน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา

2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตาราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าหน่วยกิตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณีที่ลงเรียนข้ามสถาบัน

3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร 08 3618 3410 หรือ อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th

TEPE Talented Young Engineer Scholarship

TEPE

Talented Young Engineer Scholarship

TEPE Programmes, Thammasat school of Engineering (TSE) is now offering TEPE scholarships for talented students to study for a bachelor’s degree at Thammasat English Program of Engineering (TEPE).

Fields of study: Bachelor of Engineering (B.Eng.)

- Chemical Engineering

- Civil Engineering

- Electrical Engineering

- Industrial Engineering

- Mechanical Engineering

* The major selection will start at the end of 1 year at TSE.

Scholarship Coverage:

- Full support of tuition fees (excluding additional fees required by TU)

General Qualifications:

- Thai nationality

- Applicants are required to have graduated from high school or studying the last semester of Mathayom 6 or equivalent to Thai and international education system and complies with the curriculum of the Ministry of Education (Thailand). Please refer to the equivalency guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table

- Have the ability for adaptive and positive behavior

- Have not been granted other scholarships for tuition fee

- Having English scores that meet TEP-TEPE requirements as in the following table. We recommend applicants to submit only one examination score from the list shown in the table.

English Score (choose only one type)

Examination Type Minimum Score
TU-GET (PBT) Not less than 500
TU-GET (CBT) Not less than 61
TOEFL (PBT) Not less than 500
TOEFL (IBT) Not less than 61
IELTS Not less than 6.0

Specific Qualifications: Applicants of Talented Young Engineer Scholarship must meet one of the following qualification;

- Have been in the Mathematics Science program during high school

- Have been participated and pass the second training camp of POSN foundation camp or Junior Science Talent Project (JSTP) or having an outstanding Mathematics – Science project during high school

- Have been participated and won the prize in Mathematics – Science or Innovation competition in national or international level


Application tracks

TEP-TEPE offers 3 tracks of application, Applicants are recommended to select the most suitable track to apply.

Track 1: Portfolio, English test score and interview (Applicants can apply by using this track to Inter Portfolio Round only not for Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants apply by providing the following documents;

- A portfolio consisting of projects, innovations that won prizes in national or international competition. The competition in engineering field is preferable

- A personal statements concerning future study or activity in engineering area

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Track 2: Outstanding academic record from high school (GPA), English test score and Interview (Applicants can apply by using this track to Inter Portfolio Round, Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants apply by providing the following documents;

- Transcript from high school with the result of 5 semesters. The applicants must have achieved CGPA in Mathematics and Science not less than 2.75 (out of 4 scale)

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Notes: Applicants who do not have a 5-semester transcript will be unable to apply through Track 2, while Track 1 and Track 3 are still open for applications.

Track 3: Standardized test and English score. Applicants apply by submitting one of the following score type as shown in the table below together with English test score (see English table in Applicants qualifications)

Examination Type (Choose only one type) Details
SAT I Mathematics not less than 620 and Evidence-Based Reading and Writing not less than 400
IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) Mathematics and Physics not less than 5
ACT ACT Composite score not less than 21 with Mathematics and Science not less than 20 each
GCE " A " Level Mathematics and Physics not less than C each
GED Mathematics and Science not less than 160 each
GSAT Mathematics not less than 620 and Reading not less than 400
PAT 1 Not less than 90
PAT 2 Not less than 90
PAT 3 Not less than 90


Scholarship Conditions:

- The duration of scholarship is 8 semesters in 4 academic years according to the TEPE curriculum (Including drop off semesters)

- If the recipients cannot graduate within the designated period, the recipients are responsible for their own educational expenses

- Recipients are required to maintain a cumulative GPA not less than 2.50 with no “F”, “U”, or “W” grades (The GPA from semester one of 1st year will not be calculated)

- Recipients are required to contribute in volunteer work for the TSE and TEP-TEPE programmes 45 hours/semester - The scholarships will not cover dormitory, personal expenses, other educational material of students’ activities and any tuition fees outside Thammasat University.

- Recipients are required to comply with TU’s student discipline policy

- Recipients with good academic performance, as reflected by a high CGPA in their Bachelor’s degree (CGPA 3.00 or above), are eligible to be considered for master's and doctoral level scholarships

- The committee reserves the right to grant the scholarships at its absolute discretion.

Conditions after Graduation: None

Application Period:

Round / details Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / Place
Application period 8 Nov - 3 Dec 2021 1 - 23 March 2022 25 April - 13 May 2022 TSE-admission
Announcement of applicant eligible for interview 22-Dec-21 1-Apr-2022 23-May-2022 tep.engr.tu.ac.th
Interview date 12-Jan-22 8-Apr-2022 25-May-2022 Thammasat School of Engineering
Announcement of applicants who pass interview 21-Jan-22 22-Apr-2022 2-Jun-2022 tep.engr.tu.ac.th
Clearing house through TCAS * Only Thai nationality 7 - 8 Feb 2022 4 -5 May 2022 8 -9 June 2022 student.mytcas.com
Announcement of admitted applicants 21-Feb-22 18-May-22 15-Jun-22 tep.engr.tu.ac.th
Number of accepted applicants TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5  


Application documents

1. Portfolio and Statement of Purpose (only for applicants apply by Track1)

2. A transcript demonstrate of CGPA (5 semesters) and confirmation of achieving CGPA in Mathematics not less than 2.75 and Science not less than 2.75 (out of 4 scale) during high school or equivalent (only for applicants apply by Track2)

3. Standardized test report that meet TEP-TEPE requirements (only for applicants apply by Track3)

4. English test report (request for all applicants)

5. A 1-inch color photograph, taken in last 6 months; Use a clear image of your face: Straight face and Do NOT wear a hat or glasses

6. A copy of Thai Identity card (for Thai citizens)

7. Educational documents:

- A High school transcript and a high school certificate/diploma

- Applicants currently studying in the last semester, are required to submit a confirmation letter of student status, the letter should confirm that the applicants are expected to graduate high school before August 2022. The letter must be issued by the school within 1 month from the application date.

- Overseas applicants and those who have graduated from International programs in Thailand are required to submit documents or diplomas that equivalent to Thailand’s high school curriculum complies with the announcement by the Ministry of Education. Please refer to the guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table

8. Certificate or document to confirm that applicants have met one of the specific qualification

Note:

1. Applicants must upload all documents on the application website.

2. Applicants must show the original documents to TEP-TEPE admission committee on interview day.


Application Process and fee

1. Apply online at website https://tse-admission.engr.tu.ac.th within the application period.

2. Upload application documents to the system.

3. Make the payment of THB1,000 to the following bank accounts.

Domestic applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Bangkok Bank

Bank account: 091-0-11262-2

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

For overseas applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. After making payment, applicants are requested to login application website again to upload payment document

5. Check the list of applicants eligible for interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission

6. To come for an interview on the announced date, time and place

7. Check the list of applicants who pass the interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission

8. For the applicants with Thai nationality who pass the interview must confirm the online enrollment for Thammasat School of Engineering through TCAS system at http://student.mytcas.com

● Inter portfolio 1 : during 7 – 8 February 2022

● Inter program admission 1 : during 4 – 5 May 2022

● Inter program admission 2 : during 8 – 9 June 2022


Application conditions

1. Applicants must have self-verification to meet requirements. If applicants are later declared ineligible or fail to comply with the requirements, the university will be able to cancel their acceptance.

2. All the payments made for the applications cannot be refunded.

3. The Admission Committee reserves the right to refuse and to admit applicants when considered appropriate.

Should you have any enquiries about the scholarship program and admissions, please feel free to contact the at email: info@engr.tu.ac.th , Line ID: @tse-thammasat or call us at +668 3618 3410

Remark: The final selection will be made at TSE admission committee’s discretion and TSE reserves the right to change the admission policy without prior notice.

TEPE International Student Scholarship

TEPE International Student Scholarship

Thammasat school of Engineering (TSE) is now offering scholarships to international students pursuing a a bachelor’s degree at Thammasat English Program of Engineering (TEPE).

Fields of study: Bachelor of Engineering (B.Eng.)

- Chemical Engineering

- Civil Engineering

- Electrical Engineering

- Industrial Engineering

- Mechanical Engineering

* The major selection will start at the end of 1 year at TSE.

Scholarship Coverage:

- Full support of tuition fees (excluding additional fees required by TU)

General Qualifications:

- Non-Thai nationality

- Applicants are required to have graduated from high school or studying the last semester of Mathayom 6 or equivalent to Thai and international education system and complies with the curriculum of the Ministry of Education (Thailand). Please refer to the equivalency guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table

- Have the ability for adaptive and positive behavior

- Have not been granted other scholarships for tuition fee

- Required to have English scores that meet our requirements. We recommend that applicants submit only one examination score from the table.

English Score (choose only one type)

Examination Type Minimum Score
TU-GET (PBT) Not less than 500
TU-GET (CBT) Not less than 61
TOEFL (PBT) Not less than 500
TOEFL (IBT) Not less than 61
IELTS Not less than 6.0


Application tracks

This year, Thammasat English Program of Engineering (TEPE) offers 3 application tracks, with applicants encouraged to select only one to apply.

Track 1: Consists of a portfolio, an English test score, and an interview (Applicants can apply  this track through Inter Portfolio Round only, while Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2 are not open for this track). Applicants are required to apply with the  provision of the following documents;

- A portfolio consisting of projects or innovations that have won prize in national or international competitions. The competition in engineering field is preferable

- A personal statements concerning future study or activity in engineering area

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Track 2: Consists of an outstanding high school academic record (GPA), an English test score, and an interview (Applicants can apply this track though all three rounds: Inter Portfolio Round, Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants are required to apply with the provision of the following documents;

- Transcript from high school with the result of 5 semesters. The applicants must have achieved CGPA in Mathematics and Science not less than 2.75 (out of 4 scale)

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Notes: Applicants who do not have a 5-semester transcript will be unable to apply through Track 2, while Track 1 and Track 3 are still open for applications.

Track 3: Consists of a standardized test, an English score, and an interview (Applicants can apply this track though all three rounds: Inter Portfolio Round, Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants apply by submitting one of the following score type as shown in the table below together with English test score (see English table in Applicants qualifications)

Examination Type (Choose only one type) Details
SAT I Mathematics not less than 620 and Evidence-Based Reading and Writing not less than 400
IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) Mathematics and Physics not less than 5
ACT ACT Composite score not less than 21 with Mathematics and Science not less than 20 each
GCE " A " Level Mathematics and Physics not less than C each
GED Mathematics and Science not less than 160 each
GSAT Mathematics not less than 620 and Reading not less than 400
PAT 1 Not less than 90
PAT 2 Not less than 90
PAT 3 Not less than 90


Scholarship Conditions:

- The duration of scholarship is 8 semesters in 4 academic years according to the TEPE curriculum (including drop off semesters)

- If the recipients cannot graduate within the designated period, the recipients are responsible for their own educational expenses

- Recipients are required to maintain a cumulative GPA not less than 2.50 with no “F”, “U”, or “W” grades (The GPA from the first semester of 1st year will not be calculated)

- Recipients are required to contribute in volunteer work for the faculty and TEP-TEPE Programmes Office for a total of 45 hours per semester

- The scholarships will not cover dormitory, personal expenses, other educational materials for students’ activities, and any tuition fees outside Thammasat University

- Recipients are required to comply with TU’s student discipline policy

- The committee reserves the right to grant the scholarships at its absolute discretion.

Conditions after Graduation: None

Application Period:

Round / details Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / Place
Application period 8 Nov - 3 Dec 2021 1 - 23 March 2022 25 April - 13 May 2022 TSE-admission
Announcement of applicant eligible for interview 22-Dec-21 1-Apr-2022 23-May-2022 tep.engr.tu.ac.th
Interview date 12-Jan-22 8-Apr-2022 25-May-2022 Thammasat School of Engineering
Announcement of applicants who pass interview 21-Jan-22 22-Apr-2022 2-Jun-2022 tep.engr.tu.ac.th
Clearing house through TCAS * Only Thai nationality 7 - 8 Feb 2022 4 -5 May 2022 8 -9 June 2022 student.mytcas.com
Announcement of admitted applicants 21-Feb-22 18-May-22 15-Jun-22 tep.engr.tu.ac.th
Number of accepted applicants TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5  


Application documents

1. Portfolio and Statement of Purpose (only for applicants apply by Track1)

2. A transcript demonstrate of CGPA (5 semesters) and confirmation of achieving CGPA in Mathematics not less than 2.75 and Science not less than 2.75 (out of 4 scale) during high school or equivalent (only for applicants apply by Track2)

3. Standardized test report that meet TEP-TEPE requirements (only for applicants apply by Track3)

4. English test report (request for all applicants)

5. A 1-inch color photograph, taken in last 6 months; Use a clear image of your face: Straight face and Do NOT wear a hat or glasses

6. A copy of Thai Identity card (for Thai citizens) or A copy of passport (for Non-Thai citizens)

7. Educational documents:

- A High school transcript and a high school certificate/diploma

- Applicants currently studying in the last semester, are required to submit a confirmation letter of student status, the letter should confirm that the applicants are expected to graduate high school before August 2022. The letter must be issued by the school within 1 month from the application date.

- Overseas applicants and those who have graduated from International programs in Thailand are required to submit documents or diplomas that equivalent to Thailand’s high school curriculum complies with the announcement by the Ministry of Education. Please refer to the guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table


Note:

1. Applicants must upload all documents on the application website.

2. Applicants must show the original documents to TEP-TEPE admission committee on interview day.


Application Process and fee

1. Apply online at website https://tse-admission.engr.tu.ac.th within the application period.

2. Upload application documents to the system.

3. Make the payment of THB1,000 to the following bank accounts.

Domestic applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Bangkok Bank

Bank account: 091-0-11262-2

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

For overseas applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. After making payment, applicants are requested to login application website again to upload payment document

5. Check the list of applicants eligible for interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission

6. To come for an interview on the announced date, time and place

7. Check the list of applicants who pass the interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission


Application conditions

1. Applicants must have self-verification to meet requirements. If applicants are later declared ineligible or fail to comply with the requirements, the university will be able to cancel their acceptance.

2. All the payments made for the applications cannot be refunded.

3. The Admission Committee reserves the right to refuse and to admit applicants when considered appropriate.

Should you have any enquiries about the scholarship program and admissions, please feel free to contact the at email: info@engr.tu.ac.th , Line ID: @tse-thammasat or call us at +668 3618 3410

Remark: The final selection will be made at TSE admission committee’s discretion and TSE reserves the right to change the admission policy without prior notice.

ขั้นตอนการสมัคร และ ค่าสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร และ ค่าสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัคร https://tse-admission.engr.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

2. อัพโหลดเอกสารสมัครทั้งหมดลงในระบบรับสมัคร

3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครในประเทศไทย ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี: 091-0-11262-2

ชื่อบัญชี: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.) 

สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. ผู้สมัคร log in เข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้งเพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ของทุกรอบการสมัคร

6. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้

7. ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน http://student.mytcas.com ในวันดังต่อไปนี้

- Inter Portfolio 1 : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

- Inter Program admission 1 : วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

- Inter Program admission 2 : วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

3. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

TEP – TEPE Inter Admission Rounds

รอบการรับสมัคร/ รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / สถานที่
วันรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 1 - 23 มีนาคม 2565 25 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 TSE-admission
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564 1 เมษายน 2565 23 พฤษภาคม 2565 tep.engr.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2565 8 เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 To be announced
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 มกราคม 2565 22 เมษายน 2565 2 มิถุนายน 2565 tep.engr.tu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของ ทปอ.(Clearing house) 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 9 - 10 พฤษภาคม 2565 8 - 9 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) 21 กุมภาพันธ์ 2565 18 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565 tep.engr.tu.ac.th
จำนวนรับสมัครแต่ละรอบ TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5  


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน เดือนสิงหาคม 2022
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table
  • มีผลคะแนนภาอังกฤษตามเกณฑ์การรับสมัครของโครงการ TEP-TEPE โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดคะแนนภาษาอังกฤษได้จากตารางด้านล่างนี้ ผู้สมัครเลือกยืนคะแนนเพียง 1 ชนิดคะแนนเท่านั้น


English Score (เลือกเพียง 1 ประเภท)

Examination Type คะแนนรับเข้าแบบมีเงื่อนไข คะแนนรับเข้าแบบไม่มีเงื่อนไข
TU-GET (PBT) ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
TU-GET (CBT) ไม่น้อยกว่า 32 คะแนน ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 32 คะแนน ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

หมายเหตุ: *ผู้ที่ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไข ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร TEP-TEPE


การยื่นคะแนน

(Application Tracks)

โครงการ TEP – TEPE มีเกณฑ์การยื่นคะแนนเพื่อรับการคัดเลือก 3 ช่องทาง (Track) โดยผู้สมัครสามารถยื่นสมัครโดยเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผู้สมัครมากที่สุดเพียง 1 ช่องทาง

Track 1 : ยื่น Portfolio และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (Track 1 สามารถยื่นสมัครได้เฉพาะรอบ Inter portfolio1 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นสมัครในรอบ Inter Program Admission 1 และ Inter Program admission 2 ได้)

1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

2. จดหมายแนะนำตัว โดยระบุถึงความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)

Track 2 : ยื่นผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียม เอกสารดังต่อไปนี้ (ยื่นสมัครได้ทุกรอบการสมัคร)

1. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หากผลการเรียนไม่แสดงในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.0 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคะแนน)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)

Track 3 : ยื่นคะแนนมาตรฐาน และคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (ยื่นสมัครได้ทุกรอบการสมัคร)


1. ยื่นคะแนนมาตรฐานเพียง 1 ประเภทคะแนน จากประเภทคะแนนทั้งหมดที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ประเภทคะแนน (เลือกเพียง 1 ประเภท) รายละเอียด
SAT I ประกอบด้วย Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน และ Evidence-Based Reading and Writing ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) ประกอบด้วยคะแนน Mathematics และ Physics ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
ACT ประกอบด้วย ACT Composite score ไม่น้อยกว่า 21 คะแนน และ Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
GCE " A " Level Mathematics and Physics ไม่น้อยกว่า C
GED Mathematics and Science ไม่น้อยกว่า 160 คะแนน
GSAT Mathematics ไม่น้อยกว่า 620 คะแนน and Reading ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
PAT 1 ไม่น้อยกว่า 90
PAT 2 ไม่น้อยกว่า 90
PAT 3 ไม่น้อยกว่า 90

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (สามารถดูตารางคะแนนภาษาอังกฤษได้จากคุณสมบัติผู้สมัคร)


เอกสารประกอบการสมัคร

1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 1

2. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หากผลการเรียนไม่แสดงในรูปแบบเกรดเฉลี่ยจาก 4.0 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคะแนน) สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 2

3. คะแนนมาตรฐานตามที่ TEP-TEPE ได้กำหนดไว้ สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครแบบ Track 3

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครต้องยื่นทุกคน)

5. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

6. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย) หรือ สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)

7. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน หนังสือรับรองต้องระบุว่าผู้สมัครจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนสิงหาคม 2565 (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)

- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)

- สำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่สอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ ต้องส่งหลักฐานวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตารางเทีบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ equivalency table

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครต้องอัพโหลดเอกสารลงในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย

2. ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการสมัครตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการรับสมัครของ TEP – TEPE ในวันสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนการสมัคร และค่าสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัคร https://tse-admission.engr.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

2. อัพโหลดเอกสารสมัครทั้งหมดลงในระบบรับสมัคร

3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครในประเทศไทย ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี: 091-0-11262-2

ชื่อบัญชี: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.) 

สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. ผู้สมัคร log in เข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้งเพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ของทุกรอบการสมัคร

6. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้

7. ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน http://student.mytcas.com ในวันดังต่อไปนี้

- Inter Portfolio 1 : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

- Inter Program admission 1 : วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

- Inter Program admission 2 : วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

3. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด


ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U หรือ W

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถรับทุนการศึกษาได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร TEPE

2. ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เงื่อนไขทุน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา

2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตาราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าหน่วยกิตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณีที่ลงเรียนข้ามสถาบัน

3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร 08 3618 3410 หรือ อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th