ผูู้สมัครจากต่างประเทศ

รอบ Admission

การรับสมัคร TEP – TEPE รอบ Admission / To apply click here

รอบระยะเวลารับสมัคร

รอบที่ 1 Inter Admission 1

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 19 เมษายน  2564

รอบที่ 2 Inter Admission 2

เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  2564

รายละเอียดการรับสมัครรอบ Inter Admission 1 - 2

คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งใน และต่างประเทศ ตามระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องส่งหลักฐานการศึกษาให้คณะฯ พิจารณาตามเกณฑ์การเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ สามารถศึกษาตางรางเทียบวุฒิได้ที่นี่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ Equivalency table

เกณฑ์การพิจารณา

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) และภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดคะแนนที่ตารางภาษาอังกฤษ ในข้อ 2.3) หรือ

2. มีคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Standardized test) ใน 3 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

     2.1 คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ)

  วิชาคณิตศาสตร์
  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ 
  SAT Subject Test Math Level II หรือ
  GCE "A" Level หรือ
  IB Diploma Course Result (IBCR) หรือ
  ACT


       2.2 คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ ตามตารางด้านล่างนี้ (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ) 
  วิชาวิทยาศาสตร์ 
  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
  SAT Subject Test Physics หรือ Chemistry หรือ
  GCE "A" level หรือ
  IB Diploma Course Results (IBCR) หรือ
  ACT


       2.3 คะแนนมาตรฐานกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สามารถเลือกคะแนนประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อยื่นสมัครได้ตามตารางด้านล่างนี้ โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร 
            2.3.1 ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบไม่มีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)
  วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบไม่มีเงื่อนไข)
  TU - GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  TU - GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  O-NET 03 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 69
       

            2.3.2 ผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการรับแบบมีเงื่อนไข (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านภาษาเพิ่มก่อนเปิดภาคเรียน)

  วิชาภาษาอังกฤษ (รับแบบมีเงื่อนไข)
  TU - GET (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  TU - GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ
  TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ

  O-NET 03 วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 45

เอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

2. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)

3. สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)

4. หลักฐานการศึกษา อันได้แก่

     4.1 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

     4.2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ออกจากโรงเรียน และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6)

     4.3 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)

     4.4 สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้พิจารณาคะแนนมาตรฐานสากล หรือ คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ)

     4.5 สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (สำหรับผู้ที่ต้องการให้พิจารณาคะแนนมาตรฐานสากล หรือ คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ)

     4.6 สำเนาผลคะแนนมาตรฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

5. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ

     5.1 Transcript และ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือการจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

     5.2 ประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ (โรงเรียนนานาชาติ และ ต่างประเทศ) ต้องส่งหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย หรือเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับโครงการ TEP-TEPE ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบการเทียบวุฒิการศึกษาได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants หัวข้อ equivalency table


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายหลักสูตรหรือสมัครรอบได้ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3. เมื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป

4. หากผู้สมัครต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป จะต้องสละสิทธิ์ผ่านระบบของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การสละสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่จะสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว

5. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

6. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

7. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด


ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ย สะสม(CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U และมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

2.ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)


เงื่อนไขการรับทุน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา

2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเ ป็นที่สิ้นสุด


หากผู้สมัครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ info@engr.tu.ac.th หรือโทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3256 หรือ 08-3618-3410


กิจกรรมนักศึกษาใหม่

TEP-TEPE New Student Activities 2021.pdf ==> Click here

Activities Period Place / Website
Pre – Course 2021 (The course is compulsory for all students)

 • Pre – Course Schedule 2021 Online Class
 • Course outline
 • Class list for English Course

28 June – 23 July 2021

Click here
Request form and support document for Exemption General Education courses : TU104/TU050/TU105

18 – 25 June 2021

Click here
Request form and support document for Course Transfer

9 – 13 August 2021

Click here
Academic Calendar

 • Online Registration

 • Payment period
Classes begin

3 - 4 August 2021

6 – 7 August 2021

9 August 2021

Click here
Class schedule 1/2021

To be announced

Click here
TEP-TEPE Inter Program -Admission 2 is now open for admission => Click here

TEP-TEPE Inter Program - Admission 2 is now open for admission at https://tepadmission.engr.tu.ac.th

Announcement of accepted students Inter Program-Admission 2

Announcement of accepted students Inter Program-Admission 2 ==> Click here 

The accepted students are invited to TEP-TEPE Preparatory Course during June 28th – July 22nd, 2021, more information please visit New students activities

รอบ Admission

ขั้นตอนการสมัคร (รอบInter Admission 1 และ 2)

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครของโครงการ TEP – TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ https://tepadmission.engr.tu.ac.th และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ในระบบการรับสมัครให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

2. ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท มาที่บัญชีด้านล่างนี้

     ผู้สมัครในประเทศไทย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

     ชื่อบัญชี "โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.”

     เลขที่บัญชี 0910112622

     ผู้สมัครจากต่างประเทศ โอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

     Account number: 475-0-28547-1

     Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering. TU.

     Swift code: KRTHTHBK Bank: Krungthai bank

3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission

     รอบInter Admission 1 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2564

     รอบInter Admission 2 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

4. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้ ของแต่ละรอบ

5. หากผ่านการคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ยืนยันสิทธิ์ใน student.mytcas.com

รอบInter Admission 1 ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

รอบInter Admission 2 ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น)

การเทียบวุฒิโดยการยื่นผลสอบเทียบจากต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 ==> ดูรายละเอียดที่นี่


Please refer to the guideline below

ระบบการศึกษา ผลสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำของผลการเรียน ข้อกำหนดเพิ่มเติม
สหราชอาณาจักร GCE ‘A’ Level
Cambridge Pre-U
3 วิชา ไม่ต่ำกว่า C ในแต่ละวิชา
3 วิชา ไม่ต่ำกว่า M1 หรือ D1-D3 ในแต่ละวิชา
นิวซีแลนด์ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (เป็นผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) ไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- ได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต จากวิชาใน level 2 หรือสูงกว่า
- ได้อย่างน้อย 20 หน่วยกิต จากวิชาใน level 1 หรือสูง กว่า
*วิชา English for Speaker of Other Languages (ESOL) สามารถนำมารวมได้
- ได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 2
- ได้รับ Record of Achievement
- ได้รับหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (เป็นผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น) ได้ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต ใน 5 รายวิชาของ level 2 หรือสูงกว่า ประกอบด้วย วิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
- คณิตศาสตร์ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
*วิชา ESOL ไม่สามารถนำมารวมได้
- ได้รับ Record of Achievement
- ได้รับหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
International Baccalaureate (IB) Programs International Baccalaureate (IB) - ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ เป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่าน การประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organisation (IBO)
- ผู้สมัครจะต้องได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3


หมายเหตุ


 1. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ โปรดตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิตางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545
 2. สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการศึกษาสามารถอนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้
 3. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในส่วนของการเทียบวุฒิการศึกษา สามารถส่งคำถามพร้อมส่งใบรับรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลคะแนนมาตรฐานมาที่ tep_admission@engr.tu.ac.th


Documents and process:


 1. A copy of standardized test scores contains all scores requested in guidelines.
 2. A copy of certificate.
 3. 2 official recommendation letters from school principal and home school teacher with school information (name and address) and reference’s contact information (email, phone number etc.)
 4. Once we receive your application and documents, we will contact your school to confirm your education background with us. Please make sure that your references reply to our email on time. To avoid unpleasant consequences, we wish to confirm your educational background before the announcement of the submitted student.


การเทียบวุฒิโดยใช้วุฒิการศึกษา ม.ปลายจากต่างประเทศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ==> ดูรายละเอียดที่นี่


Please refer to the list of National high school certificates from eligible countries below


ที่ ประเทศ วุฒิ ชื่อประกาศนียบัตร หมายเหตุ
1 กัมพูชา Grade 11
Grade 12
Bac
High School
เดิม
ปัจจุบัน
2 เกาหลี Senior High School High School Certificate
3 แคนาดา
High School General High School Diploma Alberta
Alberta High School Diploma
Senior Secondary Graduation Diploma British Columbia
British Columbia Certificate of Graduation
Ontario Secondary School Diploma Ontario
Diplome d'Etudes Secondaires Quebec
4 จีน Senior High School Senior Middle School/Senior High School
5 ญี่ปุ่น Kotogago Sotsugyo Shomeisho Senior High School
6 เดนมาร์ก Gymnasium Studentereksamen
7 ตุรกี Lise Lise Diplomasi
8 ไต้หวัน Senior High School Senior High School
9 นิวซีแลนด์ Sixth Form/Year 12/Form 6 Sixth Form Certificate/Unit Standard ตามเกณฑ์กำหนด
10 บราซิล Certificado de Conclusao de 2 Grau Certificado de Conclusao de 2 Grau
11 บังคลาเทศ Higher Secondary School Higher Secondary School Certificate
12 ปากีสถาน Higher Secondary School Higher Secondary School Certificate
13 เนเธอร์แลนด์ HAVO(Higher General Secondary Education) HAVO Diploma
14 ฝรั่งเศส Terminale (Bcalaureat) Diplome du Baccalaureat
15 มาเลเซีย Form V Sijil Pelajaran Malaysia/MCE
16 เยอรมนี Gymnasium, Arbitur Abiturient/Reifezeugnis
17 รัสเซีย Grade 11/High School Attectat(Certificate of high School Ed.)
18 ลาว Upper Secondary School University or High School
19 เวียดนาม Tot Nghiep Pho Thong Tot Nghiep Pho Thong
20 ศรีลังกา GCE 'O' Level Sri Lanka General Certificate of Education สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา เกรด C หรือ D
21 สหรัฐอเมริกา High School High School Diploma
High School Equivalency Diploma
22 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Thanawiah Ammah Secondary School Certificate
23 สกอตแลนด์ SCE Scottish Certificate of Education ระดับ Standard อย่างต่ำ 5 วิชา เกรด A1 ถึง D1
24 สิงคโปร์ GCE Singapore-Cambridge GCE 'O' Level ตามเกณฑ์อังกฤษ
25 ออสเตรเลีย Year 12 ACT Year 12 Certificate ACT
Higher School Certificate New South Wales
South Australian Certificate of Education Northern Territory
Senior Certificate Queensland
Souther Australian Certificate of Education South Australia
Tasmanian Certificate of Education Tasmania
Victorian Certificate of Education Victoria
Certificate of Secondary Education Western Australia
26 อินเดีย Same as degree All India Senior School Certificate
All India Higher Secondary Certificate
Higher Secondary Certificate
Indian School Certificate
Intermediate Certificate
27 อิหร่าน Fourth Frade/High School Diploma/Certificate of Completion of Secondary School
28 อินโดนีเซีย General Senior Secondary School Higher Secondary Certificate
29 อังกฤษ GCSE, IGCSE, GCE 'O' Level, 'A' Level, 'AS' GCSE, IGCSE, GCE 'O' Level, 'A' Level, 'AS' ตามเกณฑ์กำหนด
30 อัฟริกาใต้ Form 6 Senior Certificate
31 ไอร์แลนด์ Form 6 Leaving Certificate ระดับ Senior Level
32 ฮ่องกง Form 5 (Form 5)


Documents and process


 1. A copy of the National high school certificate, please submit 1 copy in original language and 1 copy in English.
 2. 2 official recommendation letters from school principal and home school teacher with school information (name and address) and reference’s contact information (email, phone number etc.)
 3. Once we receive your application, we will contact your school to confirm your education background with us. Please make sure that your references reply to our email on time. To avoid unpleasant consequences, we wish to confirm your educational background before the announcement of the submitted student.