ผูู้สมัครจากต่างประเทศ

กิจกรรมนักศึกษาใหม่

TEP-TEPE New Student Activities 2022

DateActivitiesPlace / WebsiteContact info.

DormitoryClick here02-407-0000 press 3
Line@ : @baantuofficial

Request for student loan fund Click here (Thai Student Loan Fund)TUSA 0-2564-4441-79 ต่อ 1266
27 JuneTEP-TEPE First MeetTU, Rangsit CampusThe schedule will be announced
27 June - 26 JulyPre course class period Online class via MS Teams 1.Pre- Course Schedule 2022
2.Class list for English Course
24 - 30 May (Portfolio)

2 - 8 July (TCAS3, Inter Admission & Direct Admission)
*Announcement Of student ID and

Register as a student
Searching

More info. Please visit the Registrar website
Office of the Registrar

Tel.0-2564-4440-79 Ext.1603 , 1626 Email : register@reg.tu.ac.th
13 - 27 June Request form & support document for TU104, TU050, TU105 Exemption Announcementhttp://www.tep.engr.tu.ac.th >Current students >Request online >AAO-10 Request for Course Exemption Academic Affairs
25 July (09.30 - 15.30)*TEP-TEPE New Student Orientation TSE Building TEP-TEPE New Student Orientation.pdf Student Affairs
25 - 26 July Online Course Enrollment www.reg.tu.ac.th Academic Affairs
27 - 29 July Tuition Fee Payment TU Graet App. Academic Affairs
*1 August (Update) **Thammasat New Student Orientation TU, Rangsit Campus TU, Student Affairs Division
3 August*TSE New Student Orientation and Meet Advisor SC3 Building and TSE Student Affairs
7 August*Grand Welcome Day To be announced TU, Student Affairs Division
8 AugustClasses Begin
Academic Affairs
8 - 12 AugustRequest form and support document for Course Transferhttp://www.tep.engr.tu.ac.th >Current students >Request online >AAO-06 Request to Transfer CreditAcademic Affairs

Remark : The schedule is subject to change

* revised

Contact Info.

TEP-TEPE Office 0-2564-3001-9

Student Affairs Staff ext. 3274, 3196

Academic Affairs Ext. 3028

Foreign Affairs Ext. 3256

Email Address : tep_info@engr.tu.ac.th / tep_admission@engr.tu.ac.th

• New student please join a group in the Line chat app., which is intended primarily to serve as a channel for communication

TEP – TEPE Admission 4th Round

Announcement of admitted applicants Direct Admission ==> Click here

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission2

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission2 ==> Click here

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission1

Announcement of admitted applicants Inter Program Admission1==> Click here

TEPE Full scholarship and Entry Scholarship

ทุนการศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากโครงการ TEP-TEPE โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full scholarship)

- มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่มีรายวิชาที่ได้ F หรือ U หรือ W

- ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถรับทุนการศึกษาได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร TEPE

2. ทุนการศึกษาแรกเข้า (Entry scholarship)

- มอบส่วนลดค่าหน่วยกิตจำนวน 50% ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับการศึกษาในชั้นปีที่ 1 สำหรับปีการศึกษาต่อไปนักศึกษาต้องสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนอีกครั้ง และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดเป็น 10% แรกของชั้นปี (เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่คณะกำหนด)

เงื่อนไขทุน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาการให้ทุนในทุก ๆ ปีการศึกษา

2. ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอุปกรณ์ตาราเรียน ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าหน่วยกิตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ในกรณีที่ลงเรียนข้ามสถาบัน

3. ผู้รับทุนต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่โครงการ/คณะกำหนด และต้องมีชั่วโมงช่วยงานทางโครงการ/คณะ ไม่ต่ำกว่า 45 ชั่วโมง/เทอม

4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว และการพิจารณาใด ๆ ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร 08 3618 3410 หรือ อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th

TEPE International Student Scholarship

TEPE International Student Scholarship

Thammasat school of Engineering (TSE) is now offering scholarships to international students pursuing a a bachelor’s degree at Thammasat English Program of Engineering (TEPE).

Fields of study: Bachelor of Engineering (B.Eng.)

- Chemical Engineering

- Civil Engineering

- Electrical Engineering

- Industrial Engineering

- Mechanical Engineering

* The major selection will start at the end of 1 year at TSE.

Scholarship Coverage:

- Full support of tuition fees (excluding additional fees required by TU)

General Qualifications:

- Non-Thai nationality

- Applicants are required to have graduated from high school or studying the last semester of Mathayom 6 or equivalent to Thai and international education system and complies with the curriculum of the Ministry of Education (Thailand). Please refer to the equivalency guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table

- Have the ability for adaptive and positive behavior

- Have not been granted other scholarships for tuition fee

- Required to have English scores that meet our requirements. We recommend that applicants submit only one examination score from the table.

English Score (choose only one type)

Examination Type Minimum Score
TU-GET (PBT) Not less than 500
TU-GET (CBT) Not less than 61
TOEFL (PBT) Not less than 500
TOEFL (IBT) Not less than 61
IELTS Not less than 6.0


Application tracks

This year, Thammasat English Program of Engineering (TEPE) offers 3 application tracks, with applicants encouraged to select only one to apply.

Track 1: Consists of a portfolio, an English test score, and an interview (Applicants can apply  this track through Inter Portfolio Round only, while Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2 are not open for this track). Applicants are required to apply with the  provision of the following documents;

- A portfolio consisting of projects or innovations that have won prize in national or international competitions. The competition in engineering field is preferable

- A personal statements concerning future study or activity in engineering area

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Track 2: Consists of an outstanding high school academic record (GPA), an English test score, and an interview (Applicants can apply this track though all three rounds: Inter Portfolio Round, Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants are required to apply with the provision of the following documents;

- Transcript from high school with the result of 5 semesters. The applicants must have achieved CGPA in Mathematics and Science not less than 2.75 (out of 4 scale)

- English test score (see English table in Applicants qualifications)

Notes: Applicants who do not have a 5-semester transcript will be unable to apply through Track 2, while Track 1 and Track 3 are still open for applications.

Track 3: Consists of a standardized test, an English score, and an interview (Applicants can apply this track though all three rounds: Inter Portfolio Round, Inter Program Admission 1 and Inter Program admission 2). Applicants apply by submitting one of the following score type as shown in the table below together with English test score (see English table in Applicants qualifications)

Examination Type (Choose only one type) Details
SAT I Mathematics not less than 620 and Evidence-Based Reading and Writing not less than 400
IB Diploma/ IB Diploma Course Results (IBCR) Mathematics and Physics not less than 5
ACT ACT Composite score not less than 21 with Mathematics and Science not less than 20 each
GCE " A " Level Mathematics and Physics not less than C each
GED Mathematics and Science not less than 160 each
GSAT Mathematics not less than 620 and Reading not less than 400
PAT 1 Not less than 90
PAT 2 Not less than 90
PAT 3 Not less than 90


Scholarship Conditions:

- The duration of scholarship is 8 semesters in 4 academic years according to the TEPE curriculum (including drop off semesters)

- If the recipients cannot graduate within the designated period, the recipients are responsible for their own educational expenses

- Recipients are required to maintain a cumulative GPA not less than 2.50 with no “F”, “U”, or “W” grades (The GPA from the first semester of 1st year will not be calculated)

- Recipients are required to contribute in volunteer work for the faculty and TEP-TEPE Programmes Office for a total of 45 hours per semester

- The scholarships will not cover dormitory, personal expenses, other educational materials for students’ activities, and any tuition fees outside Thammasat University

- Recipients are required to comply with TU’s student discipline policy

- The committee reserves the right to grant the scholarships at its absolute discretion.

Conditions after Graduation: None

Application Period:

Round / details Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / Place
Application period 8 Nov - 3 Dec 2021 1 - 23 March 2022 25 April - 13 May 2022 TSE-admission
Announcement of applicant eligible for interview 22-Dec-21 1-Apr-2022 23-May-2022 tep.engr.tu.ac.th
Interview date 12-Jan-22 8-Apr-2022 25-May-2022 Thammasat School of Engineering
Announcement of applicants who pass interview 21-Jan-22 22-Apr-2022 2-Jun-2022 tep.engr.tu.ac.th
Clearing house through TCAS * Only Thai nationality 7 - 8 Feb 2022 4 -5 May 2022 8 -9 June 2022 student.mytcas.com
Announcement of admitted applicants 21-Feb-22 18-May-22 15-Jun-22 tep.engr.tu.ac.th
Number of accepted applicants TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5  


Application documents

1. Portfolio and Statement of Purpose (only for applicants apply by Track1)

2. A transcript demonstrate of CGPA (5 semesters) and confirmation of achieving CGPA in Mathematics not less than 2.75 and Science not less than 2.75 (out of 4 scale) during high school or equivalent (only for applicants apply by Track2)

3. Standardized test report that meet TEP-TEPE requirements (only for applicants apply by Track3)

4. English test report (request for all applicants)

5. A 1-inch color photograph, taken in last 6 months; Use a clear image of your face: Straight face and Do NOT wear a hat or glasses

6. A copy of Thai Identity card (for Thai citizens) or A copy of passport (for Non-Thai citizens)

7. Educational documents:

- A High school transcript and a high school certificate/diploma

- Applicants currently studying in the last semester, are required to submit a confirmation letter of student status, the letter should confirm that the applicants are expected to graduate high school before August 2022. The letter must be issued by the school within 1 month from the application date.

- Overseas applicants and those who have graduated from International programs in Thailand are required to submit documents or diplomas that equivalent to Thailand’s high school curriculum complies with the announcement by the Ministry of Education. Please refer to the guidelines here https://tep.engr.tu.ac.th/admission/overseasapplicants Topic: Equivalency table


Note:

1. Applicants must upload all documents on the application website.

2. Applicants must show the original documents to TEP-TEPE admission committee on interview day.


Application Process and fee

1. Apply online at website https://tse-admission.engr.tu.ac.th within the application period.

2. Upload application documents to the system.

3. Make the payment of THB1,000 to the following bank accounts.

Domestic applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Bangkok Bank

Bank account: 091-0-11262-2

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

For overseas applicants please make a payment by using the below information;

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. After making payment, applicants are requested to login application website again to upload payment document

5. Check the list of applicants eligible for interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission

6. To come for an interview on the announced date, time and place

7. Check the list of applicants who pass the interview of each round on the announced date at https://tep.engr.tu.ac.th/admission


Application conditions

1. Applicants must have self-verification to meet requirements. If applicants are later declared ineligible or fail to comply with the requirements, the university will be able to cancel their acceptance.

2. All the payments made for the applications cannot be refunded.

3. The Admission Committee reserves the right to refuse and to admit applicants when considered appropriate.

Should you have any enquiries about the scholarship program and admissions, please feel free to contact the at email: info@engr.tu.ac.th , Line ID: @tse-thammasat or call us at +668 3618 3410

Remark: The final selection will be made at TSE admission committee’s discretion and TSE reserves the right to change the admission policy without prior notice.

ขั้นตอนการสมัคร และ ค่าสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร และค่าสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัคร https://tse-admission.engr.tu.ac.th ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

2. อัพโหลดเอกสารสมัครทั้งหมดลงในระบบรับสมัคร

3. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครในประเทศไทย ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี: 091-0-11262-2

ชื่อบัญชี: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.) 

สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ ให้ชำระเงินโดยการโอนเงินโดยใช้รายละเอียดต่อไปนี้

Bank name: Krungthai Bank

Bank account: 475-0-28547-1

Account name: Social Academic Service Unit, Faculty of Engineering, TU

Swift Code: KRTHTHBK

4. ผู้สมัคร log in เข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้งเพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th/admission ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ของทุกรอบการสมัคร

6. หากมีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประกาศไว้

7. ผู้สมัครสัญชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน http://student.mytcas.com ในวันดังต่อไปนี้

- Inter Portfolio 1 : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

- Inter Program admission 1 : วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565

- Inter Program admission 2 : วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565


เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตรงตามสทธิ์ภายหลังจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2. กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

3. คำตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด

การเทียบวุฒิโดยการยื่นผลสอบเทียบจากต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 ==> ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ==> ดูรายละเอียดที่นี่


Please refer to the guideline below

ระบบการศึกษา ผลสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำของผลการเรียน ข้อกำหนดเพิ่มเติม
สหราชอาณาจักร GCE ‘A’ Level
Cambridge Pre-U
3 วิชา ไม่ต่ำกว่า C ในแต่ละวิชา
3 วิชา ไม่ต่ำกว่า M1 หรือ D1-D3 ในแต่ละวิชา
นิวซีแลนด์ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (เป็นผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) ไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- ได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต จากวิชาใน level 2 หรือสูงกว่า
- ได้อย่างน้อย 20 หน่วยกิต จากวิชาใน level 1 หรือสูง กว่า
*วิชา English for Speaker of Other Languages (ESOL) สามารถนำมารวมได้
- ได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 2
- ได้รับ Record of Achievement
- ได้รับหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (เป็นผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านั้น) ได้ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต ใน 5 รายวิชาของ level 2 หรือสูงกว่า ประกอบด้วย วิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่
- ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
- คณิตศาสตร์ (อย่างน้อย 4 หน่วยกิต)
*วิชา ESOL ไม่สามารถนำมารวมได้
- ได้รับ Record of Achievement
- ได้รับหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
International Baccalaureate (IB) Programs International Baccalaureate (IB) - ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนที่อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือ เป็นผู้มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่าน การประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organisation (IBO)
- ผู้สมัครจะต้องได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3


หมายเหตุ


  1. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ โปรดตรวจสอบการเทียบวุฒิต่างประเทศ จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิตางประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545
  2. สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการศึกษาสามารถอนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้
  3. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในส่วนของการเทียบวุฒิการศึกษา สามารถส่งคำถามพร้อมส่งใบรับรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลคะแนนมาตรฐานมาที่ tep_admission@engr.tu.ac.th


Documents and process:


  1. A copy of standardized test scores contains all scores requested in guidelines.
  2. A copy of certificate.
  3. 2 official recommendation letters from school principal and home school teacher with school information (name and address) and reference’s contact information (email, phone number etc.)
  4. Once we receive your application and documents, we will contact your school to confirm your education background with us. Please make sure that your references reply to our email on time. To avoid unpleasant consequences, we wish to confirm your educational background before the announcement of the submitted student.


การเทียบวุฒิโดยใช้วุฒิการศึกษา ม.ปลายจากต่างประเทศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ ==> ดูรายละเอียดที่นี่


Please refer to the list of National high school certificates from eligible countries below


ที่ ประเทศ วุฒิ ชื่อประกาศนียบัตร หมายเหตุ
1 กัมพูชา Grade 11
Grade 12
Bac
High School
เดิม
ปัจจุบัน
2 เกาหลี Senior High School High School Certificate
3 แคนาดา
High School General High School Diploma Alberta
Alberta High School Diploma
Senior Secondary Graduation Diploma British Columbia
British Columbia Certificate of Graduation
Ontario Secondary School Diploma Ontario
Diplome d'Etudes Secondaires Quebec
4 จีน Senior High School Senior Middle School/Senior High School
5 ญี่ปุ่น Kotogago Sotsugyo Shomeisho Senior High School
6 เดนมาร์ก Gymnasium Studentereksamen
7 ตุรกี Lise Lise Diplomasi
8 ไต้หวัน Senior High School Senior High School
9 นิวซีแลนด์ Sixth Form/Year 12/Form 6 Sixth Form Certificate/Unit Standard ตามเกณฑ์กำหนด
10 บราซิล Certificado de Conclusao de 2 Grau Certificado de Conclusao de 2 Grau
11 บังคลาเทศ Higher Secondary School Higher Secondary School Certificate
12 ปากีสถาน Higher Secondary School Higher Secondary School Certificate
13 เนเธอร์แลนด์ HAVO(Higher General Secondary Education) HAVO Diploma
14 ฝรั่งเศส Terminale (Bcalaureat) Diplome du Baccalaureat
15 มาเลเซีย Form V Sijil Pelajaran Malaysia/MCE
16 เยอรมนี Gymnasium, Arbitur Abiturient/Reifezeugnis
17 รัสเซีย Grade 11/High School Attectat(Certificate of high School Ed.)
18 ลาว Upper Secondary School University or High School
19 เวียดนาม Tot Nghiep Pho Thong Tot Nghiep Pho Thong
20 ศรีลังกา GCE 'O' Level Sri Lanka General Certificate of Education สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา เกรด C หรือ D
21 สหรัฐอเมริกา High School High School Diploma
High School Equivalency Diploma
22 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Thanawiah Ammah Secondary School Certificate
23 สกอตแลนด์ SCE Scottish Certificate of Education ระดับ Standard อย่างต่ำ 5 วิชา เกรด A1 ถึง D1
24 สิงคโปร์ GCE Singapore-Cambridge GCE 'O' Level ตามเกณฑ์อังกฤษ
25 ออสเตรเลีย Year 12 ACT Year 12 Certificate ACT
Higher School Certificate New South Wales
South Australian Certificate of Education Northern Territory
Senior Certificate Queensland
Souther Australian Certificate of Education South Australia
Tasmanian Certificate of Education Tasmania
Victorian Certificate of Education Victoria
Certificate of Secondary Education Western Australia
26 อินเดีย Same as degree All India Senior School Certificate
All India Higher Secondary Certificate
Higher Secondary Certificate
Indian School Certificate
Intermediate Certificate
27 อิหร่าน Fourth Frade/High School Diploma/Certificate of Completion of Secondary School
28 อินโดนีเซีย General Senior Secondary School Higher Secondary Certificate
29 อังกฤษ GCSE, IGCSE, GCE 'O' Level, 'A' Level, 'AS' GCSE, IGCSE, GCE 'O' Level, 'A' Level, 'AS' ตามเกณฑ์กำหนด
30 อัฟริกาใต้ Form 6 Senior Certificate
31 ไอร์แลนด์ Form 6 Leaving Certificate ระดับ Senior Level
32 ฮ่องกง Form 5 (Form 5)


Documents and process


  1. A copy of the National high school certificate, please submit 1 copy in original language and 1 copy in English.
  2. 2 official recommendation letters from school principal and home school teacher with school information (name and address) and reference’s contact information (email, phone number etc.)
  3. Once we receive your application, we will contact your school to confirm your education background with us. Please make sure that your references reply to our email on time. To avoid unpleasant consequences, we wish to confirm your educational background before the announcement of the submitted student.


TEP – TEPE Inter Admission Rounds

รอบการรับสมัคร/ รายละเอียด Inter Portfolio 1 Inter Program Admission1 Inter Program Admission2 Website / สถานที่
วันรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 1 - 23 มีนาคม 2565 25 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 TSE-admission
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 ธันวาคม 2564 1 เมษายน 2565 23 พฤษภาคม 2565 tep.engr.tu.ac.th
วันสอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2565 8 เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 To be announced
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 มกราคม 2565 22 เมษายน 2565 2 มิถุนายน 2565 tep.engr.tu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของ ทปอ.(Clearing house) 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 9 - 10 พฤษภาคม 2565 8 - 9 มิถุนายน 2565 student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์) 21 กุมภาพันธ์ 2565 18 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565 tep.engr.tu.ac.th
จำนวนรับสมัครแต่ละรอบ TEP: 70 TEP: 30 TEP: 12  
  TEPE: 20 TEPE: 20 TEPE: 5