ข้อมูลนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า

หากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ผู้เรียนเลือกไปศึกษาต่อนั้นได้ทำ MOU กับธรรมศาสตร์ไว้แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เลย นั่นหมายความว่า ทางเราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางและช่วยเตรียมความพร้อมการเรียนให้ อีกทั้งนักศึกษาในโครงการเราจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน แต่อาจมีค่าดำเนินการประมาณ 10,000 บาท ตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาของทางมหาวิทยาลัย

หากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ผู้เรียนลือกไปศึกษาต่อนั้นมิได้เป็นคู่สัญญากับทางธรรมศาสตร์ นักศึกษาสามารถมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ภายใต้โครงการ Study Abroad programme ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้จำเป็นต้องมี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 เป็นต้นไป และผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำเป็นต้องเหลือระยะเวลากลับมาศึกษาต่อไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ในส่วนของนักศึกษาจากประเทศเยอรมนี สามารถยื่นผลทดสอบภาษาอังกฤษ DAAD for Grammar ได้ โดยต้องอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า B ในทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการใช้ระบบภาคการศึกษา (หนึ่งภาคการศึกษามี 16 สัปดาห์) สำหรับภาคการศึกษาแรก ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคมของปีนั้น ๆ และสำหรับภาคการศึกษาที่สอง ภายในวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ