ข้อมููลวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า Non-Immigrant ED มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารการเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทย พร้อมสำเนา
 • แบบฟอร์มการขอวีซ่า
 • รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไว้ล่าสุด) จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือจดหมายรับรองตัวเอง
 • จดหมายตอบรับจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ผลการเรียน และบัตรนักศึกษา พร้อมสำเนา (หากกำลังศึกษาอยู่)
 • Academic record and the Student ID (if currently studying)

สถานทูตอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม (หากมีความจำเป็น) เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึง

 • หลักฐานทางการเงิน
 • ผลการตรวจสุขภาพ
 • จดหมายแสดงความจำนงไปศึกษาต่อ

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบกับสถานทูตในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารครบถ้วนแล้ว หากจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ อีกให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ของโครงการ TEP - TEPE ทันที

ในขั้นต้นนักศึกษาสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) และแบบ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) โดยมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยที่จะได้รับอนุญาตในวีซ่าครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปยื่นเรื่องขยายเวลาพำนักต่อได้ทุกปีตามระยะเวลาการศึกษา

As International Students, students will need to visit the local Immigration Office for various purposes. This includes extension of their visa, completing the 90 days report and getting a re-entry permit before leaving Thailand for a limited time.

Extension of Stay

Following the initial 90 days, students will need to apply for visa extensions annually until graduation. For your visa extension in your first year you will need:

 • Passport or travel document with validity not less than 6 months from the date of expected entry in Thailand
 • Visa extension form completely filled out (provided at the IO after checking you have all the necessary documents)
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
 • Letter of acceptance from the concerned academic institute/organization
 • Student ID (if you have it already)
 • Invoice and proof of payment of your enrolled classes of your first semester
 • A letter from the faculty Dean, University Director and proof of identity of both. Your faculty should provide these upon request.

After your first year, you will also need:

 • Academic record (depending on the Immigration Office, and officer in charge of your application, you might need the official transcript obtained from the Registrar Office)
 • Invoice from enrolled courses and proof of payment
 • If you hold a scholarship from Thammasat, show proof of it such as scholarship official announcement list or a letter from your faculty or Office of International Affairs (OIA)

The visa extension can be made within 1 month prior to the end of the visa and must be made in person by the student themselves. The extension will be for a duration of 1 year from the date of application or until the end of your education period. The general fee for an extension is 1,900 Baht..

Students are required to inform the Foreign Affairs department at least two week prior to the date of expiration of their visa. Failure to do so may result in delay in obtaining the required documents for the extension in time. Failing to extend the visa before the expiration will incur a penalty of 500 Baht per day, upto a maximum of 20,000 Baht.

It is the responsibility of the student to ensure that they are on time with their visa renewal process since overstaying can lead to deportation in the worst case scenario. Students should familiarise themselves with the current visa information from http://www.immigration.go.th/ and visit the Foreign Affairs department in case they have any questions.

The 90 days report

Students are also required to report to the local Immigration Office every 90 days from the day of their last arrival to Thailand.

Documents required for the 90 days report :

 • 90 days report form (TM. 47)
 • Copy of the residential contract from the dormitory/apartment
 • Original Passport with Departure Card

The 90 days report can be done within 15 days before and up to 7 days after the printed date. A fine of 2,000 baht will be charged if it is not done on time.

Re-Entry Permit

Students who are holding a visa extension and would like to travel outside of Thailand with the intention to return before the end of their visa period are required to have Re-Entry Permit before leaving Thailand. In case they forget to obtain a re-entry permit before leaving Thailand, they will be denied entry upon their return and would need to reapply for a new student visa at a Thailand Embassy or Consulate outside of Thailand.

Documents required for Re-Entry Permit:

 • Re-Entry Permit form (TM. 8)
 • Recent (4 x 6 cm.) photograph of the applicant
 • Original Passport and copy of important pages
 • Departure Card and copy

Re-Entry Permits are valid for the same duration as the Visa Extension. As such, students can apply for either a Single Re-Entry Permit if they will travel abroad only once during the period of their visa, or a Multiple Re-Entry Permit if they will travel abroad multiple times.

The general fee for a Single Re-Entry Permit is 1,000 Baht and a Multiple Re-Entry Permit is 3,800 Baht.