Overview

ปกติแล้วการไปเรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตรเต็มเวลานั้นมีภาระในเรื่องของการวางแผนไปศึกษาหาความรู้และใช้ชีวิต ณ ต่างแดน นักศึกษาบางท่านประสงค์ที่จะพำนักภายในประเทศไทยมากกว่า แต่มีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในชั้นเรียน ดังนั้นโครงการ TEP - TEPE ที่ทางเราจัดไว้จึงเข้ามาช่วยนักศึกษาในจุดนี้ เรามั่นใจว่านักศึกษาของเราจะเปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการและการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในคลาสเรียนขนาดกะทัดรัด กระตุ้นให้เกิดพื้นที่สนทนา ให้อิสรภาพนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ ทางเรายังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อขยายประสบการณ์ของพวกเขาให้พร้อมต่อการทำงานในโลกการทำงานในอนาคต

เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษกลายมาเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับใครก็ตามที่อยากเติบโตและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ หรือแม้กระทั่งติดต่อธุรกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โครงการ TEPE จึงเข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้โดยการจัดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดให้มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างหลากหลายตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั่วโลก


สาขาวิชาที่เปิดสอน

ตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วธรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย สำหรับโครงการ TEPE มีการเปิดสอนวิชาวิศวกรรมทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมยานยนต์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร)

Chemical Engineering

วิศวกรเคมี จำเป็นต้องมีความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมีในระดับมหภาพ ใช้ความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุง หรือหาหนทางใหม่ในการสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เชื้อเพลิงพลังงาน อาหาร และยา

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 7
2.Engineering Major Course 112
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses 88
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 70
2.2.2 Technical Electives Courses 18
3. Free Electives 6
Total 148
Civil Engineering

วิศวกรโยธา จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆเช่น อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง สะพานเชื่อม ระบบรถราง สนามบิน ท่าเทียบเรือ ระบบชลประทาน และระบบประปา เป็นต้น

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 9
2.Engineering Major Course 111
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses 87
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 72
2.2.2 Technical Electives Courses 15
3. Free Electives 6
Total 147
Electrical Engineering

วิศวกรไฟฟ้า มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ งานก่อสร้าง งานซ่อมและบำรุงรักษา ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางในเรื่องวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเชิงลึกในส่วนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบดิจิทัล ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบควบคุมแผงวงจร ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเจาะลึก เช่น โรงไฟฟ้า การสื่อสารในสัญญาณดิจิทัล การสื่อสารด้วยแสง (optical) และหลักการของเสาอากาศ

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 7
2.Engineering Major Course 112
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses 88
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 64
2.2.2 Technical Electives Courses 24
3. Free Electives 6
Total 148
Industrial Engineering

วิศวกรอุตสาหการ เป็นผู้บริหารจัดการกับกระบวนการของระบบอันซับซ้อนภายในองค์กร และจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงศักยภาพของคน ต้นทุนการผลิต และทรัพยากรในส่วนของเครื่องจักร จะเห็นว่า ภารกิจหลักของวิศวกรโรงงาน คือการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ในองค์กรมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 9
2.Engineering Major Course
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 71
2.2.2 Technical Electives Courses 15
3. Free Electives 6
Total 146
Mechanical Engineering

วิศวกรเครื่องกล มักถูกขนานนามว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญสารพัดสิ่ง” เพราะจะต้องรวมเอาหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการออกแบบ รวมถึงวิเคราะห์การผลิต การบำรุงรักษาระบบเครื่องกลพลังงาน และเครื่องกลไฟฟ้า นอกจากนี้วิศวกรรมเครื่องกลยังเป็นหนึ่งในสาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่และกว้างขวางที่สุด

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 9
2.Engineering Major Course 111
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses 87
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 72
2.2.2 Technical Electives Courses 15
3. Free Electives 6
Total 147
Automotive Engineering (The curriculum is under development)

วิศวกรยานยนต์ มีหน้าที่ศึกษาพื้นฐานของกลไกและระบบการทำงานของเครื่องจักรยานยนต์ นอกจากนี้จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ตัวอย่างเช่น หลักการคำนวณแรงขับเคลื่อนของยานยนต์ การเลือกวัสดุของชิ้นส่วนยานยนต์ กระบวนการผลิตและการทดสอบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

Credits
1. General Courses 30
1.1 Part 1 21
1.1.1 Social Sciences 6
1.1.2 Humanities 3
1.1.3 Science and Mathematics 3
1.1.4 Languages 9
1.2 Part II 9
2.Engineering Major Course 108
2.1 Basic Courses 24
2.1.1 Basic Mathematic and Sciences Courses 17
2.1.2 Basic Engineering Courses 7
2.2 Major Courses 84
2.2.1 Compulsory Engineering Courses 75
2.2.2 Technical Electives Courses 9
3. Free Electives 6
Total 144